Handelskammer Kosovo - Schweiz

Oda e Tregtisë Kosovë – Zvicër

Oda e Tregtisë Kosovë – Zvicër synon të lidhë interesat ekonomike të Republikës së Kosovës, të Zvicrës dhe Prinicipatës së Lihtenshtajnit.

Organizatë e pavarur që mbështet zhvillimin ekonomik midis bizneseve në Kosovë dhe Zvicër

Ode Tregtisë Kosovë – Zvicër është neutrale në aspektin politik dhe konfesional.

Handels- und Wirtschaftsbeziehungen pflegen

Ajo përkujdeset dhe mbështet lidhjet tregtare dhe ekonomike midis Republikës së Kosovës, Zvicrës dhe Principatës së Lihtenshtajnit, si dhe përkrah interesat biznesore të anëtarëve të saj.

Jetzt Mitglied werden

Verschiedene Partner

Në këtë kuadër, Oda e Tregtisë Kosovë – Zvicër bashkëpunon me ambasada, autoritetet zyrtare, shoqata, sipërmarrjet industriale dhe shërbyese si dhe me banka.

Mehr über uns